Algemene voorwaarden Kinderpraktijk Geerteke te Delft

Versie april 2022

1. Algemeen

Kinderpraktijk Geerteke is opgericht door Geerteke Jansen onder KvK-nummer 85895792. Zij verleent kindercoaching aan kinderen (tussen 4 en 12 jaar) en hun ouders. Geerteke Jansen is in opleiding tot integratieve kindertherapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en wordt in dit kader begeleid tijdens supervisie, intervisie en leertherapie. Kinderpraktijk Geerteke is aangesloten bij Adiona, de beroepsorganisatie voor kindercoaches.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de integratieve kindercoaching verleend door Geerteke Jansen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Geerteke Jansen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Tijdens het kennismakingsgesprek met de gezaghebbende ouder(s) (hierna: de ouder(s)) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Met ondertekening van de behandelovereenkomst (zie artikel 3) gaan/gaat de ouder(s) en Geerteke Jansen akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Behandelovereenkomst kindercoaching

  Geerteke Jansen begeleidt kinderen tussen 4 en 12 jaar. Dit betekent dat, indien van toepassing, beide ouders akkoord dienen te gaan met integratieve kindercoaching aan hun kind. In geval van scheiding zijn beide ouders verplicht om toestemming te geven voor integratieve kindercoaching door Geerteke Jansen.

  Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een behandelovereenkomst kindercoaching ondertekend door de ouder(s) en Geerteke Jansen (hierna: de overeenkomst). Hiermee wordt toestemming gegeven aan Geerteke Jansen om hun kind met integratieve kindercoaching te begeleiden.

  Met ondertekening van de overeenkomst wordt de kindercoaching gestart en verplichten/verplicht de ouder(s) zich tot betaling van de kosten voor kindercoaching. Met ondertekening van de overeenkomst is hun kind de cliënt (hierna: cliënt) van Geerteke Jansen.

  4. Uitvoering van de overeenkomst kindercoaching

   Geerteke Jansen vervult haar rol als integratieve kindercoach naar beste inzicht en vermogen. Zij neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van een kindercoach verwacht mag worden. Geerteke Jansen handelt in het belang van haar cliënt met neemt daarbij de rechten van het kind , zoals beschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, in acht.

   Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met beide ouders, tenzij anders overeengekomen. In dit gesprek wordt besproken wat de reden van aanmelding is en wat verder van belang is voor een goede begeleiding door Geerteke Jansen. De ouders verschaffen de juiste en volledige informatie die Geerteke Jansen nodig heeft om haar cliënt zorgvuldig te kunnen begeleiden.

   Een kennismakingsgesprek duurt 60 min. en vindt plaats in Kinderpraktijk Geerteke. Indien dit door corona gerelateerde omstandigheden niet mogelijk is, kan het kennismakingsgesprek online plaatsvinden.

   Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een verwacht aantal coachingssessies besproken. Het aantal wordt afgestemd op de behoeften van cliënt. Het coachingstraject wordt beëindigd in overleg met cliënt, de ouders en Geerteke Jansen.

   De coachingssessies met cliënt duren 60 min. en vinden plaats in Kinderpraktijk Geerteke. Bij de eerste sessie kan op verzoek van cliënt een ouder aanwezig zijn, totdat cliënt aangeeft dat zijn of haar aanwezigheid niet meer nodig is. Bij de overige coachingssessies zijn de ouders niet aanwezig.

   Na maximaal elke vijf coachingssessies vindt een oudergesprek plaats waarin het verloop van de coaching wordt besproken. Een oudergesprek duurt 60 min. en vindt plaats in Kinderpraktijk Geerteke.

   Op verzoek van cliënt of de ouder(s) kan het coachingstraject een “coaching on the spot” omvatten. Hiervoor wordt het tarief voor een coachingssessie naar rato in rekening gebracht.

   5. Betalingsvoorwaarden

    De tarieven voor oudergesprekken en coachingssessies staan vermeld op de website www.kinderpraktijkgeerteke.nl. Telefonisch overleg (max. 30 min.) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Als de tarieven wijzigen gedurende het traject blijft het tarief - zoals overeengekomen bij de start van het traject - van toepassing. Op het tarief is geen BTW van toepassing, omdat Kinderpraktijk Geerteke gebruik maakt van de Kleine Ondernemersregeling.

    Kinderpraktijk Geerteke factureert binnen 5 werkdagen nadat de oudergesprekken of coachingssessies hebben plaatsgevonden. De factuur wordt per mail verzonden. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van de factuur. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Geerteke Jansen gerechtigd verdere coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

    6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

     Een oudergesprek of coachingssessie kan worden geannuleerd of verzet door de ouder(s) of door Geerteke Jansen. Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd door de ouder(s). Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht, tenzij de afspraak is geannuleerd vanwege ziekte.

     7. Vertrouwelijkheid en privacy

      Geerteke Jansen verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessie, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het proces van cliënt dat tijdens de coachingssessies zichtbaar is wordt besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt alleen besproken met de ouder(s) in overleg met cliënt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

      8. Aansprakelijkheid

      De ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en cliënt. De aansprakelijkheid van Kinderpraktijk Geerteke is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Kinderpraktijk Geerteke in het kader van de kindercoaching.

      9. Klachten

       Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Geerteke Jansen, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Geerteke Jansen spant zich in om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan deze oplossing. Een klacht ontslaat de ouder(s) niet van de betalingsverplichting. 

       10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

        Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kinderpraktijkgeerteke.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de behandelovereenkomst met Kinderpraktijk Geerteke.