Privacyverklaring

Kinderpraktijk Geerteke vindt de privacy van de persoonsgegevens, die in het kader van de werkzaamheden als kindercoach worden verstrekt, belangrijk en neemt de verwerking hiervan serieus. Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, zonder jouw toestemming. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

CONTACTGEGEVENS

Eigenaar van Kinderpraktijk Geerteke is Geerteke Jansen. De contactgegevens zijn als volgt:

 • Bezoekadres: Phoenixstraat 66, Delft
 • Telefoon 06-41275244
 • info@kinderpraktijkgeerteke.nl
 • www.kinderpraktijkgeerteke.nl
 • KvK-nummer: 85895792

VERWERKING VAN (BIJZONDERE) PERSOONSGEGEVENS

Kinderpraktijk Geerteke verwerkt je persoonsgegevens en bijzondere gegevens alleen, nadat je deze zelf hebt verstrekt. Het verstrekken van deze gegevens kan plaatsvinden als je het contactformulier hebt ingevuld en verzonden; als je mij per email of telefonisch hebt benaderd of als je klant bent geworden van Kinderpraktijk Geerteke en de gegevens via het intakeformulier hebt verstrekt.

De persoonsgegevens die ik (mogelijk) verwerk zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van je kind(eren)
 • Leeftijd / geboortedatum van je kind(eren)

De bijzondere gegevens die ik (mogelijk) verwerk zijn:

 • De gegevens in het intakeformulier, over de reden van aanmelding bij Kinderpraktijk Geerteke, over het beroep van de ouders/verzorgers, over de jeugd van het kind, gezondheidsgegevens van het kind (voor zover deze relevant zijn) en overige gegevens die zijn opgenomen in het intakeformulier. 
 • De video opname van de coachingssessie en oudergesprekken. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven door ondertekening van de behandelovereenkomst. 
 • Een dossier met eigen aantekeningen en observaties.

  Alleen de bijzondere en persoonsgegevens die jij opgeeft, worden verwerkt door Kinderpraktijk Geerteke.

  DOEL VAN DE VERWERKING

  Kinderpraktijk Geerteke verwerkt de bijzondere en persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doelen.

  Als je klant (ouders van een kind dat wordt begeleid in Kinderpraktijk Geerteke) bent van Kinderpraktijk Geerteke, geldt het volgende:

  • Ik verwerk de persoonsgegevens en bijzondere gegevens die zijn opgegeven in het contactformulier, het intakeformulier, coachingsessies en oudergesprekken om mijn kindercoaching uit te kunnen voeren, de behandelovereenkomst financieel en administratief af te handelen en je in dit kader te kunnen bereiken of informeren. Het betreft: voor- en achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, naam van je kind(eren), geboortedatum of leeftijd van je kind(eren)).
  • Ik maak video opnames van de oudergesprekken en coachingsessies om deze in te brengen tijdens supervisie en intervisie. De opnames worden gedeeld in het kader van mijn de Master Integratieve Kindertherapeut ECP aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.
  • Ik deel het intakeformulier op geanonimiseerde wijze tijdens supervisie en mogelijk tijdens intervisie. Dit formulier wordt gedeeld in het kader van mijn de Master Integratieve Kindertherapeut ECP aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, verwerk ik persoonsgegevens voor het doel van deze verplichting.

   Als je zakelijke relatie bent van Kinderpraktijk Geerteke, geldt het volgende:

   • Ik verwerk de persoonsgegevens om jouw vragen te kunnen beantwoorden, de samenwerking met Kinderpraktijk Geerteke inhoudelijk, financieel en administratief te kunnen afhandelen. Het betreft: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer), uitsluitend na actieve aanmelding door jou via het contactformulier.

    Als je op andere wijze contact hebt opgenomen met Kinderpraktijk Geerteke, geldt het volgende:

    • Ik verwerk de persoonsgegevens om je vragen te kunnen beantwoorden. Het betreft: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer), uitsluitend na actieve aanmelding door jou via het contactformulier.

     In alle gevallen geldt dat deze gegevens niet langer worden bewaard, dan strikt noodzakelijk.

     VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

     Kinderpraktijk Geerteke verstrekt geen persoonsgegevens of bijzondere gegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld personen, scholen of bedrijven buiten de Kinderpraktijk Geerteke), tenzij: 

     • een wettelijk voorschrift dat verplicht; 
     • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst; 
     • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

      COOKIES

      Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

      Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

      COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN

      Kinderpraktijk Geerteke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

      • Hostnet (hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website en mailverkeer)
      • Google Analytics (met als doel websitebezoek te optimaliseren. De gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.)
      • Google Meet of Zoom (online oudergesprekken)

       GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

       Bij Kinderpraktijk Geerteke vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

       PLICHTEN EN BEVEILIGING

       Kinderpraktijk Geerteke verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Kinderpraktijk Geerteke worden ingezien, tenzij in deze privacyverklaring anders is bepaald.

       Al jouw persoonsgegevens worden door Kinderpraktijk Geerteke beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

       • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor Kinderpraktijk Geerteke om in te loggen in het digitale systeem;
       • een geheimhoudingsplicht voor Kinderpraktijk Geerteke ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens en bijzondere gegevens;
       • technische maatregelen door Kinderpraktijk Geerteke overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

        BEWAARTERMIJN

        Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Kinderpraktijk Geerteke bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de persoonsgegevens en bijzondere gegevens van (oud-)klanten geldt een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst) na beëindiging van de samenwerking, tenzij er wettelijke verplichtingen bestaan die Kinderpraktijk Geerteke verplichten de gegevens langer te bewaren. Binnen een jaar na het verstrijken van die termijn worden je gegevens uit onze bestanden verwijderd.

        RECHTEN ALS KLANT

        • Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
        • Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
        • Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
        • In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
        • Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

         Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@kinderpraktijkgeerteke.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen, dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht daarover van Kinderpraktijk Geerteke.

         Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Kinderpraktijk Geerteke en probeert Kinderpraktijk Geerteke er samen met jou uit te komen.

         Heb je een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kun je contact met Kinderpraktijk Geerteke opnemen. Uiteraard zal Kinderpraktijk Geerteke ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

         Versie maart 2022